Regulamin

Cele i założenia biegu:

 1. Uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, poprzez ukazanie wartości sportu.
 2. Zachęcenie do zwiększenia aktywności fizycznej w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i środowiskowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów.
 3. Ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie nawyku zdrowego stylu życia; promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
 4. Promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu fair play oraz idei coubertinowskiej – „ważny jest udział, a nie zwycięstwo”.
 5. Promocja Moch oraz jej malowniczych okolic.

Organizator i partnerzy:

Organizator: HKS Azymut Mochy

Partnerzy: Gmina Przemęt, Powiat Wolsztyński, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wolsztynie, Stowarzyszenie Przyjaciół Moch, Stowarzyszenie Razem Kaszczor, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach, Sołectwo wsi Mochy, Sołectwo wsi Nowa Wieś, Ochotnicza Straż Pożarna,

 Termin i miejsce:

 1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada w Mochach.
 2. Start nastąpi o godz. 11:00 z ulicy Wolności z metą w tym samym miejscu.
 3. Bieg przeprowadzony zostanie na trasie Mochy – Nowa Wieś.
 4. Trasa długości 10 km posiada atest PZLA.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

 1. Limit 400 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się taką, która wypełniła formularz oraz dokonała opłaty startowej.
 2. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 11 listopada b.r., nie osiągnęły jeszcze pełnoletności), zobowiązane są do posiadania zezwolenia na udział w zawodach wyrażony przez rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.
 3. Odbiór pakietu wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożeniem oświadczenia o stracie na własną odpowiedzialność.
 4. Zgłoszenia elektronicznie poprzez portal www.datasport.pl, przyjmowane są do północy 31 października lub wyczerpania limitu.

Opłata startowa:

 1. Opłata do 15 września – 50zł.
 2. Po tym terminie do dnia 15 września – 65zł.
 3. Po 15 września – 65zł.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasu dokonywany będzie elektronicznie za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym.
 2. Numeru startowego nie należy zginać, składać / zgniatać – spowoduje to uszkodzenie chipa i brak możliwości ujęcia w klasyfikacji.
 3. Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru.
 4. Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.

Biuro zawodów:

 1. Biuro zawodów mieścić się będzie przy restauracji Stara Mleczarnia, przy ul. Wolsztyńskiej 14 w Mochach.
 2. 10 listopada, biuro będzie czynne, w godzinach 16-19,
 3. 11 listopada, biuro będzie czynne, w godzinach 9-10:45,
 4. W dniach 10 i 11 listopada, w godzinach pracy biura zawodów, możliwa będzie pełna weryfikacja zawodników i odbiór pakietów startowych.

Klasyfikacja:

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Ogólnopolska dla wszystkich osób biorących udział w Narodowym Biegu 100-lecia.

Nagrody:

Dla zwycięzców – prace lokalnych artystów: rzeźbiarzy, malarzy, plastyków.

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 400 uczestników.
 3. Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
 4. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny po biegu.
 5. Szatnie, depozyty oraz natryski i toalety dostępne będą w Zespole Szkół w Mochach, przy ul. Szkolnej 7.
 6. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 7. W przypadku stwierdzenia przez organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 8. W przypadku stwierdzenia przez organizatora biegu, uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na froncie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 9. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału biegacza/biegaczki wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.
 10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 11. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Narodowym Biegu 100-lecia wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 12. Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi. Osoby te mają obowiązek startu na końcu.
 13. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Narodowym Biegu 100-lecia. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 14. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin od otrzymania pisemnej reklamacji.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. W przypadku pytań prosimy o kontakt do dyrektora biegu – Andrzej Galla, email: azymutmochy@wp.pl

Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest HKS Azymut Mochy, ul. Różana 4, 64-234 Mochy NIP: 923-160-38-32
 2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu 100-lecia w Mochach, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu Formoza Challenge Oborniki.
 7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
 9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

Patronat medialny: Polska Agencja Prasowa, gazeta „Dzień Wolsztyński”, gazeta „Na Temat”, portal elka.pl